CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG TRUNG NAM TP. HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG TRUNG NAM


TP. HỒ CHÍ MINH

_________________________________________________

 TRUNG NAM CONTRUCTION CONSULTANT COMPANY HO CHI MINH CITY

Cơ cấu tổ chức
 • Trang chủ / Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức
 • CƠ CẤU TỔ CHỨC

   

       CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   TRUNG NAM                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  Số _____/ QCQL                                                          ………………o0o……………

   

   

  CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY

   

  I - SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY:

   

   

  II – TỔ CHỨC BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CÔNG TY:

  1.  Chủ tịch HĐQT/Giám đốc

  2.  Ban Giám đốc:

  -      Giám đốc Công ty.

  -      Phó giám đốc/ TP. Kế hoạch kỹ thuật

  -      Phó giám đốc/ TP. Quản lý thi công

  3.  Phòng QL nghiệp vu :

  -      Phòng Tư vấn Thiết Kế

  -      Phòng Thi công dựng

  -      Phòng Hành chánh- - Kế toán

  4.   Các đội trực thuộc :

  -     Đội thi công xây dựng 1

  -    Đội thi công xây dựng 2

   5.  Các đội nhận khoán

        -    Đội khoán thi công xây dựng

        -    Đội khoán thi công Điện nước

        -    Đội khoán thi công Sơn nước

        -    Đội khoán thi công LD trần

  6.   Các Nhà thầu phụ

        -     Nhà thầu phụ thi công xây dựng

        -     Nhà thầu phụ lắp đặt thiết bị

        -     Nhà thầu phụ SX mộc & trang trí nội thất

        -     Nhà thầu phụ SXLD sắt, nhôm, kính xây dựng

  7.  Nhân sự của Công ty được tổ chức theo cơ chế mở (co giản ) phụ thuộc vào quy mô phát triển của Công ty, lao động định biên của Công ty (lao động cơ hữu) được duy trì ổn định do Công Ty quản lý. Số lượng lao động còn lại (gồm Hợp đồng ngắn hạn, thời vụ ) do các Chi Nhánh, Cơ sở, Đội thi công xây dựng quyết định, tuỳ tình hình thực tế mà các Chi nhánh, Cơ sở, Đội thi công xây dựng cân đối tăng giảm cho phù hợp .

   

  III – CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ & QUYỀN HẠN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

  1. Giám đốc Công ty :

       - Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại điều 17, chương III của Điều lệ Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Trung Nam đồng thời có quyền hạn và nhiệm vụ sau : 

       + Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất hàng năm của Công ty trình HĐQT Công Ty phê duyệt thực hiện .

             + Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý công ty (trừ các chức danh do HĐQT quyết định .)

             + Báo cáo cho HĐQT và các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty . Chịu sự kiểm tra giám sát của HĐQT và các cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo qui định .

  - Giám đốc Công ty do HĐQT Công Ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm khen thưởng và kỷ luật.

  - Giám đốc Công ty là người có quyền điều hành cao nhất trong Công ty chịu trách nhiệm trước Công Ty và pháp luật về mọi hoạt động của Công ty .

  2. Phó giám đốc Công ty :

              - Phó giám đốc Công ty do Giám đốc Công ty đề xuất, HĐQT Công Ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng và kỹ luật, Phó giám đốc Công ty là người giúp việc của Giám đốc Công ty, điều hành theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc Công ty và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty, HĐQT và pháp luật về nhiệm vụ được phân công .

             - Tham mưu về việc quyết định thực hiện các công việc trong lĩnh vực phụ trách chuyên môn.

  3.  Kế toán trưởng:

  - Kế toán trưởng do Chủ tịch HĐQT Công Ty bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước HĐQT, Giám đốc Công Ty về việc tổ chức thực hiện công tác quản lý kế toán, thống kê kế toán tài chánh của Công ty, có các quyền hạn nhiệm vụ theo quy định của pháp lệnh thống kê, kế toán tài chánh . 

              - Tham mưu về việc quyết định thực hiện các công việc trong lĩnh vực phụ trách chuyên môn.

   

  III – CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG QUẢN LÝ NGHIỆP VỤ:

  1. Phòng Tư vấn thiết kế

              - Khảo sát hiện trạng, tư vấn thiết kế công tình xây dựng, lập dự án đầu tư, lập báo cáo KTKT đầu tư xây dựng,

              - Tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, tư vấn kỹ thuật xây dựng, tư vấn giám sát chất lượng công trình xây dựng.

              - Thẩm tra hồ sơ thiết kế, thẩm tra dự toán. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

              - Thực hiện dịch vụ nhà đất, môi giới bất động sản

              - Theo dỏi thực hiện và báo cáo các hợp đồng kinh tế được ký kết.- Lập dự toán công trình, lập hồ sơ dự thầu, báo giá xây dựng, hợp đồng kinh tế.

              - Thực hiện giám sát thi công xây dựng & quản lý kỹ thuật các công trình thiết kế của công ty.  

              - Thống kê & báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng kinh tế.     

              - Cung cấp các yếu tố kỹ thuật, các thông số kỹ thuật lắp đặt thiết bị vật tư, đảm bảo chất lượng từng công tác xây lắp, từng hạng mục công trình.

              -  Kiểm tra dự toán, báo giá thi công, hợp đồng giao khoán. Kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng của các Đội khoán & các Nhà thầu phụ.

  2. Phòng Thi công xây dựng

              - Tổ chức thi công xây dựng & quản lý các Đội thi công trực thuộc. Quản lý thi công các công trình xây dựng, các Đội khoán & các Nhà thầu phụ.

              - Xây dựng phương án quán lý Kho dụng cụ thiết bị thi công, vật tư – VLXD tại công trường.   

              - Thực hiện nhật ký công trình, Quản lý thi công, quản lý kho - vật tư thiết bị, bố trí & quản lý nhân lực thi công xây dựng. 

              - Lập kế hoạch tiến độ thi công, lập phương án tổ chức thi công & biện pháp an toàn lao động.

              - Lập hồ sơ nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán - quyết toán công trình.     

              - Xây dựng nội qui công trường, nội qui an toàn lao động & phòng chống cháy nổ.

              - Tổ chức thực hiện bảo vệ công trình, thực hiện Nội qui công trường, Nội qui ATLĐ.  

              - Báo cáo thực hiện  tiến độ thi công, báo cáo sự cố công trình, báo cáo thực hiện công việc xây dựng, công việc phát sinh (theo định kỳ hoặc bất thường).

             - Đề xuất vật tư – VLXD - dụng cụ thiết bị máy thi công cho các công trình xây dựng.

              - Nghiệm thu nội bộ, xác nhận khối lượng thực hiện hợp đồng của các Đội khoán & các Nhà thầu phụ. Nghiệm thu khối lượng , chất lượng các Đội khoán & các Nhà thầu phụ.

  1. Phòng Hành Chánh – Kế toán

              - Xây dựng nội quy cơ quan văn phòng, trang bị văn phòng, quản lý máy móc phương tiện, dụng cụ làm việc .

              - Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, đánh máy, bảo vệ nội bộ, bảo vệ Công ty. Thực hiện chế độ quản lý hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị văn phòng, xe máy và lực lượng lái xe. Thực hiện chế độ lao động, hợp đồng lao động. 

              - Thiết lập hệ thống sổ sách kế toán, vàthực hiện báo cáo quyết toán thuế, thống kê kế toán, báo cáo tài chính (theo định kỳ hoặc bất thường). Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng kinh tế, báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty.

              - Thiết lập việc thu chi, cập nhật chứng từ, hạch toán các quỹ, quản lý nguồn vốn tìm kiếm             nguồn vốn để phát triển Công Ty.

              - Thực hiện việc quản lý tài khoản ngân hàng. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế. Thanh toán tiền lương và chi tiêu nội bộ, thanh toán vật tư … theo đúng quy trình và qui định do Giám đốc ban hành.          

              - Kiểm tra đề xuất và cung ứng vật tư – VLXD, cung cấp dụng cụ thiết bị máy thi công cho các công trình xây dựng của công ty.

             - Báo cáo thống kê dụng cụ thiết bị máy thi công & thống kê vật tư – VLXD tồn kho,

   

   

                                                                                           TP Hồ Chí Minh . ngày 14 tháng 02 năm 2011

                                                                                                                       GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

  TƯ VẤN XÂY DỰNG
  Facebook
  TOP

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122)

  Filename: Unknown

  Line Number: 0

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php53/var/lib/php/session)

  Filename: Unknown

  Line Number: 0